Chemia
loladz
2017-06-22 01:00:34
Zadania w załączniku, zaznaczone na czerwono
Odpowiedź
kots1106
2017-06-22 01:59:29

Witaj:) Zadanie 89: Układamy sobie równanie reakcji: [latex]CuO+H_2SO4---- extgreater CuSO_4+H_2O[/latex] Możemy sobie ułożyć ile kwasu siarkowego(VI) potrzeba by roztworzyć to 8g CuO. Masa: [latex]M_{H_2SO_4}=2*1g(H)+32g(S)+4*16(O)=98g/mol\M_{CuO}=63,5g(Cu)+16g(O)=79,5g/mol[/latex] I zgodnie z równaniem reakcji 98g H₂SO₄ reaguje z 79,5g CuO, możemy ułożyć proporcję: 98g H₂SO₄----->79,5g CuO x(g) H₂SO₄----->8g CuO [latex]x=frac{8*98}{79,5}=9,86g H_2SO_4[/latex] Teraz korzystając, że kwas siarkowy stanowi 10%: 10%----->9,86g 100%----->x(g) [latex]x=frac{100*9,86}{10}=98,6g[/latex] I teraz przeliczyć tą masę na objętość, bo gęstość mamy podaną, wykorzystując wzór na gęstość: [latex]d=1,07frac{g}{cm^3}\m=98,6g\d=frac{m}{V}== extgreater V=frac{m}{d}V=frac{98,6}{1,017}=92,15cm^3[/latex] zadanie 91: Na początku obliczymy ile dwutlenku węgla otrzymamy ze spalenia 1dm³ metanu, tylko trzeba uwzględnić podane warunki i skorzystać z równania stanu gazu doskonałego pV=nRT Spalanie metanu: [latex]Dane:\V=1dm^3\p=1100hPa\T=295K\R=83,14frac{hPa*dm^3}{mol*K}[/latex] Obliczymy ile moli metanu spalono: [latex]pV=nRT/:RT\n=frac{pV}{RT}\n=frac{1100*1}{83,14*295}=0,0448mola[/latex] =========================================== Reakcja spalania metanu: [latex]CH_4+2O_2---- extgreater CO_2+2H_2O[/latex] ----------------------------- Podczas spalania 1 mola metanu otrzymamy 1 mol CO₂; więc gdy spalimy 0,0488mola metanu otrzymamy 0,0488mola CO₂ I druga część zadania: Reakcja pomiędzy CO₂, a wodorotlenkiem wapnia, [latex]Dane:\C_m=0,01frac{mol}{dm^3}\V=100cm^3=0,1dm^3[/latex] Ilość moli wodorotlenku: [latex]C_m=frac{n}{V}== extgreater n=C_m*V\n=0,01*0,1=0,001mola[/latex] Równanie reakcji: [latex]Ca(OH)_2+CO_2---- extgreater CaCO_3(osad)+H2O[/latex] masy molowe: [latex]M_{CaCO_3}=40g(Ca)+12g(C)+3*16(O)=100g/mol[/latex] Reakcja zachodzi w stosunku 1:1 ==> 1 mol wodorotlenku i jeden mol CO₂. dwutlenku węgla mamy 0,0488 mola, wodorotlenku mamy 0,001, 0,0488>0,001, dwutlenku węgla użyto w nadmiarze, więc ilość osadu obliczymy z ilości wodorotlenku wapnia. z 1 mola Ca(OH)₂------->100g osadu a z 0,001 mola------->x [latex]x=frac{0,001*100}{1}=0,1g[/latex] --------------------------------------------------------- otrzymamy 0,1g osadu. zadanie 92: [latex]Dane:\p=1020hPa\V=486cm^3=0,486dm^3\T=298K\[/latex] Równanie reakcji, ogólne: [latex]M+H_2SO_4------ extgreater MSO_4+H_2[/latex] a)Obliczymy masę wodoru, który wydzielił się podczas reakcji, znowu korzystając z równania gazu doskonałego: [latex]M_{H_2}=2frac{g}{mol}\pV=nRT\n=frac{pV}{RT}\R=83,14frac{dm^3*hPa}{mol*K}\n=frac{1020*0,486}{83,14*298}=0,02mola(H_2)[/latex] Masa otrzymanego wodoru: [latex]n=frac{m}{M_{H_2}}\m=M*n\m=0,02*2=0,04g[/latex] Z tego możemy obliczyć ile gramów siarki przereagowało, masa: [latex]M_{H_2SO_4}=98g/mol[/latex] na 2g wodoru przypada 32g siarki, ułożymy proporcję: 2g H₂------>32g siarki 0,04g H₂----->x(g) siarki [latex]x=frac{0,04*32}{2}=0,64g[/latex] I w treści zadania jest, że ta masa siarki stanowi 20,65%, znów proporcja: 20,65%------->0,64g 100%-------->x [latex]x=frac{100*0,64}{20,65}=3,1g[/latex] Jest to masa otrzymanej soli, ale oprócz siarki w skład wchodzi także tlen, "SO₄". Masa SO₄=32g(S)+16g(O)*4=96g. Proporcja: 96g SO₄----->32g siarki x(g) SO₄----->0,64 [latex]x=frac{0,64*96}{32}=1,92g[/latex] Masa reszty kwasowej w tej soli to 1,92g, więc żeby obliczyć masę próbki, czystego metalu to wystarczy odjąć masę reszty kwasowej od masy próbki: 3,1-1,92=1,18g Odp. Masa próbki metalu wynosi 1,18g b) tutaj już łatwo korzystając z pierwszego równania, wiemy, że metal jest dwuwartościowy i reakcja przebiega tak jak napisałem na samym początku, obliczyliśmy także ilość wydzielonego wodoru, a zgodnie z równaniem reakcji, gdy przereaguje 1 mol metalu to wydzieli się 1 mol wodoru. Znów proporcja: 1,18g metalu---wydzieliło się----->0,02mola wodoru x(g) metalu-----wdzieli się------->1(mola) wodoru [latex]x=frac{1*1,18}{0,02}=59g[/latex] Więc masa molowa metalu wynosi 59g/mol, taką masę molową posiada Nikiel. Niereagujący z wodą, ale reagujący z kwasem siarkowym(VI). W razie wątpliwości, pisz:)

Dodaj swoją odpowiedź