Geografia
Falthorn
2017-06-22 04:59:44
[SIÓDMA KLASA] Omów, co wydarzyło się w poszczególnych erach na terenie Polski.
Odpowiedź
Jagusia12
2017-06-22 11:47:00

Czas od powstania Ziemi do początku paleozoiku to prekambr. To bardzo długi fragment dziejów Ziemi, trwający ok. 4 mld lat, o którym tak naprawdę wiemy najmniej.   W erze paleozoicznej na terenie Polski występowały ruchy górotwórcze, a także działalność wulkaniczna. W orogenezie kaledońskiej nastąpiło częściowe sfałdowanie Gór Świętokrzyskich i Sudetów. Następnie zostały one ponownie wypiętrzone w czasie orogenezy hercyńskiej. W karbonie rozwijała się bujna roślinność tropikalna, dzięki gorącemu i wilgotnemu klimatowi. Szczątki drzewiastych paproci, skrzypów i widłaków utworzyły pokłady węgla kamiennego. Pod koniec paleozoiku dominował klimat suchy i gorący. Spowodowało to silniejsze parowanie wód, co w efekcie doprowadziło do powstawania złóż soli kamiennej.   W erze mezozoicznej na terenie Polski występowały głównie zbiorniki morskie. W zatokach powstawały pokłady wapieni. Dzisiaj możemy je podziwiać na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, a także w Pieninach i Tatrach. W mezozoiku miał miejsce dalszy rozwój roślin i zwierząt. Pojawiły się m.in. amonity, czyli podgromada wymarłych już głowonogów, które miały charakterystyczną płaskospiralną skorupę. Odciski amonitów z często znajduje się w wapieniach. Pod koniec ery mezozoicznej zaczęła się orogeneza alpejska.   W erze kenozoicznej na terenie Polski w początkowym okresie miała miejsce orogeneza alpejska. Powstały wtedy Karpaty, a także Sudety i pas wyżyn. W Sudetach i na ich przedpolu zachodziła wówczas silna działalność wulkaniczna. W tym samym czasie utworzyło się złoża węgla brunatnego w okolicach Bełchatowa, Bogatyni i Konina. W kenozoiku pojawił się lądolód. Przekształcił on rzeźbę terenu północnej części Polski. Era kenozoiczna trwa do dziś.

Dodaj swoją odpowiedź