Historia
Natalia009
2017-06-23 04:27:24
[SIÓDMA KLASA] Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie. A. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D. komunizm 1. Ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność. Uznaje równość wszystkich ludzi, prawo do posiadania własności i swobodnego dysponowania nią oraz nieograniczoną wolność gospodarczą. 2. Ruch polityczny, którego działacze domagali się przyznania robotnikom angielskim praw wyborczych oraz możliwości tworzenia związków zawodowych. W celu realizacji swoich postulatów organizowali strajki i wysyłali petycje do parlamentu. 3. Ideologia odrzucająca kapitalistyczny porządek polityczny, społeczny i gospodarczy na rzecz bezklasowego społeczeństwa oraz wspólnej własności fabryk i warsztatów. Zwolennicy tych poglądów postulowali konieczność wywołania rewolucji, w wyniku której władzę mieli przejąć robotnicy. 4. Ruch polityczny, który odwoływał się do poszanowania tradycji i zasad moralnych, a za strażnika ładu i porządku społecznego, politycznego i gospodarczego uważał państwo. Zwolennicy tego ruchu krytykowali hasła równości społecznej i demokratyzacji. 5. Zwolennicy tej ideologii dążyli do realizacji haseł sprawiedliwości społecznej, głosili konieczność poprawy warunków życia robotników, dostęp do podstawowej opieki medycz- nej i oświaty. Swoje postulaty chcieli realizować drogą stopniowych i pokojowych reform. A. .................. B. ............ C. .......... D. ..............
Odpowiedź
justysia116
2017-06-23 04:40:15

A. 4; B. 1; C. 5; D. 3   to poprawna   odpowiedź.

Dodaj swoją odpowiedź