Język rosyjski
wiXen
2017-06-23 16:52:14
Napisze mi ktoś jak się liczy od 1 do 100 po rosyjsku ?
Odpowiedź
nastka90
2017-06-23 20:39:55

1 оди́н - adin 2 два - dwa 3 три - tri 4 четы́ре - czetyrje 5 пять - piat 6 шесть - szesć 7 семь - sjem 8 во́семь - wosiem 9 де́вять - devjać 10 де́сять - desać 11 оди́ннадцать - adinadcat 12 двена́дцать - dvjenatcat 13 трина́дцать - trinatcat 14 четы́рнадцать - czetyrnatcat 15 пятна́дцать - pjatnatcat 16 шестна́дцать - szesćnatcat 17 семна́дцать - sjemnatcat 18 восемна́дцать - wosjemnatcat 19 девятна́дцать - djewjatnatcat 20 два́дцать - dwatcat 21 два́дцать оди́н - dwatcat adin 30 три́дцать - tritcat 40 со́рок - sorok 50 пятьдеся́т - pjatdesat 60 шестьдеся́т szesćdesat 70 се́мьдесят - śemdesat 80 во́семьдесят - wosiemdesać 90 девяно́сто - djewjatnasto 100 сто - sto

Dodaj swoją odpowiedź