Chemia
drazik
2017-06-23 17:33:14
Oblicz, ile moli manganianu (VII) potasu należy użyć (w warunkach normalnych), aby otrzymywać 4,48dm3 tlenu, jeżeli wydajność tej reakcji chemicznej wynosi 75%. Wynik podaj z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Odp: 0,5333 Wiem, że na początku należy zrobić: 2 mole ---- 22,4dm3 X ------- 4,48dm3 X= 0,4 mole Ale później kiedy jest 0,4 mole -- 100% X moli -- 75% odpowiedź nie jest poprawna. Należy to pomnożyć odwrotnie, 0,4mole x 100%75% = 0,5333 Pytanie, dlaczego?
Odpowiedź
mroweczka90
2017-06-23 20:39:41

2 KMnO₄ =====> K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂↑ 2 mol ---------------------- 22,4 dm³ x mol ---------------------- 4,48 dm³ ------------------------------------------------------- x = 4,48 dm³ * 2 mol / 22,4 dm³ = 0,4 mol ========================================================== Przy wydajności 100 % należy użyć 0,4 mola KMnO₄. Przy wydajności 75 % należy użyć x moli KMnO₄. I w tym momencie musimy się zatrzymać. Ta proporcja ma pewien haczyk... A mianowicie uczą nas, że w proporcji zawsze mnożymy na krzyż. To niestety nieprawda. :( :( :( Tak robimy przy wielkościach wprost proporcjonalnych, czyli w większości przypadków w chemii.  My tutaj mamy do czynienia z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi. Tzn. wraz ze wzrostem jednej wielkości druga maleje tyle samo razy.  ========================================================== Jak rozpoznać czy wielkości są odwrotnie proporcjonalne? Zapisujemy proporcję i w każdej kolumnie zapisujemy jak rosną wielkości przy pomocy strzałek. U nas gdy zmniejszymy wydajność to na pewno trzeba będzie wziąć więcej KMnO₄, żeby uzyskać taką samą ilość tlenu.   ↑    100 % ------- 0,4 mol   ↓   ↑    75 % --------- x mol       ↓ Jeżeli strzałki wyjdą nam w różne strony to wtedy taką proporcję mnożymy nie na krzyż tylko wierszami.  Pierwszy wiersz przemnożony przez siebie jest równy drugiemu wierszowi.  100 % * 0,4 mol = 75 % * x mol 40 = 75x x = 0,5333 [mol] ========================================================== A inaczej będzie przy wielkościach wprost  proporcjonalnych, czyli tych najczęstszych w chemii.   Przykładowo: Z 18 g wody otrzymamy 2 g wodoru. Z 36 g wody otrzymamy x g wodoru.    ↓   18 g ------ 2 g  ↓    ↓   36 g ------ x g   ↓ Tutaj jak weźmiemy więcej wody to logicznym jest, że otrzymamy więcej wodoru. W tej proporcji strzałki idą nam w tę samą stronę, więc robimy na krzyż tak jak nas uczą w szkole : 18 * x  = 36 * 2  18x = 72 x = 4 [g] ========================================================== Jeżeli zamierzasz korzystać z tego sposobu to zapamiętaj : Strzałki w tę samą stronę → wielkości wprost proporcjonalne → mnożymy na krzyż Strzałki w różne strony → wielkości odwrotnie proporcjonalne → mnożymy wierszami ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź