Polski
ewusia0810
2017-06-25 04:10:34
sylaby głoski litery pączuś pocieszenie przyjaciółka pędzel
Odpowiedź
Paauliinkaaa
2017-06-25 08:48:16

pączuś/pą-czuś/p-ą-cz-u-ś/p-ą-c-z-u-ś pocieszenie /po-cie-sze-nie/p-o-c`-e-sz-e-n`-e/p-o-c-i-e-s-z-e-n-i-e przyjaciółka/przy-ja-ciół-ka/p-rz-y-j-a-c`-ó-ł-k-a/p-r-z-y-j-c-i-ó-ł-k-a pędzel/pę-dzel/p-ę-dz-e-l/p-ę-d-z-e-l

Dodaj swoją odpowiedź