Chemia
muszka15
2017-06-25 09:45:24
na 10g stopu glinu z miedzią podziałano stezonym kwasem azotowym V. w wyniku reakcji wydzieliło się w warunkach normalnych 3.36dm3 brunatnego gazu przy 75% wydajności procesu. oblicz zawartosci procentowa glinu w badanym stopie. pomocy!!!
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-25 11:30:49

Reakcja zachodzi wyłącznie pomiędzy miedzią i HNO₃(stęż.). Cu +  4HNO₃ ------> Cu(NO₃)₂ + 2NO₂ + 2H₂O Przy wydajności 75% powstaje 3,36 dm³ gazu. Przy wydajności 100% powstaje x dm³ gazu. 75% ----- 3,36 dm³ 100% ----- x x = 100% * 3,36 dm³ / 75% = 4,48 dm³ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wiemy, że nie cała miedź przereagowała, ale wiemy ile gazu powstałoby gdyby hipotetycznie przereagowała cała miedź. Stąd liczymy masę miedzi: 64g ----------------------------------- 44,8 dm³ Cu +  4HNO₃ ------> Cu(NO₃)₂ + 2NO₂ + 2H₂O x g -------------------------------------- 4,48 dm³ x = 4,48 dm³ * 64 g / 44,8 dm³ = 6,4 g ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6,4 g to masa miedzi, a więc masa glinu to 10 g - 6,4 g = 3,6 g ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Liczymy zawartość procentową glinu. 10 g stopu stanowi 100% masy. 3,6 g glinu stanowi x% masy. 10 g ---------- 100% 3,6 g ---------- x% x = 3,6 g * 100% / 10 g = 36% ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ODP: Zawartość procentowa glinu w tym stopie wynosi 36%. ;-) :-)

owłosione
2017-06-25 11:32:04

Glin reagując ze stężonym kwasem azotowym(V) ulega pasywacji, pokrywa się cienką warstwą tlenku (z wydzieleniem brunatnego gazu), jednak ubytek glinu w tej reakcji możemy pominąć, ponieważ jest niewielki. Natomiast miedź reaguje z tym kwasem według reakcji: [latex]Cu + 4HNO_3 longrightarrow Cu(NO_3)_2 +2NO_2 + 2H_2O[/latex] Brunatnym gazem jest tlenek azotu(IV). Obliczmy objętość teoretyczną wydzielonego gazu: [latex]75\%---3.36dm^3\ 100\%---V_t\\ V_t=4.48dm^3[/latex] Układam proporcję. Z równania reakcji wynika, że z 1 mola miedzi (63.5g) powstają 2 mole tlenku azotu(IV) (44.8dm3), zatem z x gramów miedzi powstaje 4.48dm3 tlenku azotu(IV). Obliczam z niej masę miedzi: [latex]63.5g---44.8dm^3\ x---4.48dm^3\\ x=6.35g[/latex] Zatem glinu jest: [latex]10g-6.35g=3.65g[/latex] Obliczam procent: [latex]\%Al=frac{3.65}{10}=36.5\%[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź